Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

talarcio
8338 ef76
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
talarcio
0455 c2f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
talarcio
8304 cc42 500
Reposted from2017 2017 viaaura-lunaris aura-lunaris
talarcio
Reposted fromlaserpony laserpony viasrcemoje srcemoje
talarcio
1265 6437 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
talarcio
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
talarcio
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via12czerwca 12czerwca
talarcio
8314 2817 500
Reposted fromComboBreaker ComboBreaker viacarmenluna carmenluna
talarcio
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl viacarmenluna carmenluna

September 13 2019

talarcio
8686 19b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
talarcio
8003 aaef 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
talarcio
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares vialaparisienne laparisienne
talarcio
talarcio
Reposted frombluuu bluuu
talarcio
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
talarcio
7818 c364 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolewka olewka

September 02 2019

talarcio
2565 f256 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaredhairwitch redhairwitch

September 01 2019

talarcio
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRastaPrincess RastaPrincess
talarcio
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaRastaPrincess RastaPrincess
8269 8c07 500
Reposted frombun bun viaRastaPrincess RastaPrincess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl