Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

talarcio
talarcio
3374 f39f
talarcio
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacojest cojest
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
talarcio
Reposted frommangoe mangoe viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
talarcio
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viaaura-lunaris aura-lunaris
talarcio
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
talarcio
1598 33dc
Reposted fromBananaRama BananaRama viaOhSnap OhSnap

June 10 2018

talarcio
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
talarcio
talarcio
talarcio
7866 5976
Reposted fromnazarena nazarena viaSkydelan Skydelan
talarcio
Reposted fromzelbekon zelbekon viaRekrut-K Rekrut-K

Creative photos from mom and her two daughters

talarcio
talarcio
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
talarcio
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— internety
Reposted frompasazerka pasazerka viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

June 07 2018

talarcio
7729 95af
Reposted fromseaweed seaweed viawolalabym wolalabym
talarcio
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viawolalabym wolalabym

June 06 2018

talarcio
8676 5530
Reposted fromMrSatan MrSatan vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl